NMK nuostatai

 

PATVIRTINTA:
Vilniaus dailės akademijos Senato
2010 m. vasario 3 d.
Posėdžio protokolas Nr. S-1

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS NIDOS MENININKŲ KOLONIJOS NUOSTATAI


I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Vilniaus dailės akademijos (toliau – Akademija) Nidos menininkų kolonija (toliau – Kolonija) yra Akademijos padalinys, organizuojantis ir vykdantis studijų, meninės kūrybos ir jos sklaidos veiklas bei tarptautinius ir vietinius edukacijos, meno ir kultūros projektus.
2. Kolonijos buveinė – Taikos g. 43, LT-93121 Nida, Neringa.
3. Kolonijos veikla grindžiama Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Kultūros ministerijos priimtais teisės aktais, Akademijos statutu bei šiais Nuostatais.


II. KOLONIJOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

4. Kolonijos veiklos pagrindiniai tikslai yra:
4.1. prisidėti keliant dailės, dizaino, architektūros, dailėtyros bei kultūros vadybos studijų kokybę ir diegti inovacijas šiose studijų, meninės bei mokslinės praktikos srityse;
4.2. pritaikyti geriausią tarptautinę dailės, dizaino, architektūros, dailėtyros bei kultūros vadybos studijų ir meninės bei mokslinės veiklos patirtį Lietuvoje;
4.3. tęsti Nidos meninkų kolonijos tradicijas.
5. Įgyvendindama šiuos tikslus, Kolonija vykdo šias funkcijas:
5.1. bendradarbiaudama su Akademijos struktūriniais padaliniais organizuoja ir vykdo tarptautines ir vietines studijų ir menines veiklas, meno ir kultūros projektus, renginius bei parodas;
5.2. organizuoja ir vykdo tarptautines ir nacionalines meninių rezidencijų programas;
5.3. vadovaudamasi Kolonijos turto naudojimo taisyklėmis (Nuostatų priedas Nr. 1) sudaro sąlygas Akademijos studentams atlikti Kolonijoje vasaros praktikas;
5.4. dalyvauja moksleivių, visuomenės švietimo programose;
5.5. rengia ir leidžia su Kolonijos veikla susijusius spaudinius, elektronines laikmenas, administruoja Kolonijos interneto svetainę;
5.6. kaupia ir saugo su Kolonijos veikla susijusią dokumentinę medžiagą;
5.7. teikia mokamas paslaugas, neprieštaraujančias šiuose Nuostatuose numatytiems tikslams;
5.8. siekdama šiuose Nuostatuose numatytų tikslų, atlieka kitas funkcijas.


III. KOLONIJOS VALDYMAS

6. Kolonijai vadovauja Direktorius, kurį priima ir atleidžia Rektorius.
7. Kolonijos Direktorius renkamas atviro tarptautinio konkurso būdu ketveriems metams. Kolonijos Direktorius gali dalyvauti konkurse ir būti išrinktas Kolonijos Direktoriumi pakartotinai.
8. Kolonijos Direktoriaus rinkimus organizuoja Kolonijos Taryba.
9. Kolonijos Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Akademijos prorektoriui meno ir mokslo reikalams (toliau – Prorektorius).
10. Kolonijos Direktorius:
10.2. organizuoja visą Kolonijos veiklą ir už ją atsako;
10.3. atstovauja Kolonijai;
10.4. teikia Senatui tvirtinti Kolonijos nuostatus ir jų pakeitimus;
10.5. teikia Rektoriui tvirtinti Kolonijos turto naudojimo taisykles;
10.6. teikia Kolonijos mokamų paslaugų sąrašą ir kainas tvirtinti Akademijos Statute numatyta tvarka;
10.7. teikia Tarybai svarstyti Kolonijos veiklos planus ir metines ataskaitas.
11. Kolegialus Kolonijos valdymo organas yra septynių narių Kolonijos Taryba. Tarybos sudėtį Rektoriaus teikimu tvirtina Senatas. Tarybos nariai skiriami 2, 3 arba 4 metams. Tarybos nariai gali būti skiriami į Tarybą pakartotinai.
12. Kolonijos Taryba:
12.2. svarsto ir teikia Prorektoriui tvirtinti Kolonijos veiklos planus ir metines ataskaitas;
12.3. organizuoja Kolonijos Direktoriaus rinkimus ir teikia konkurso nugalėtoją Rektoriui tvirtinti. Rektoriui nepatvirtinus, ne anksčiau kaip po 1 mėnesio ir ne vėliau kaip po 2 mėnesių organizuojamas antrasis konkursas. Antrojo konkurso rezultatai yra galutiniai;
12.4. remdamasi Kolonijos veiklos audito išvadomis, siūlo atšaukti Kolonijos Direktorių anksčiau kadencijos pabaigos;
12.5. teikia pasiūlymus Direktoriui dėl Kolonijos ūkinės ir finansinės veiklos.


IV. KOLONIJOS TURTAS IR LĖŠOS

13. Kolonijos turtą sudaro:
13.2. ilgalaikis ir trumpalaikis materialusis turtas ir kitas su Kolonijos veikla susijęs turtas;
13.3. Kolonijoje dirbančių menininkų sukurti ir Kolonijai perduoti arba Kolonijos įsigyti meno kūriniai.
14. Kolonijos lėšas sudaro:
14.2. lėšos, skirtos tikslinėms programoms vykdyti (projektinė veikla);
14.3. Akademijos biudžeto lėšos. Kolonija finansuojama iš Akademijos biudžeto šių Nuostatų priede Nr. 2 nurodytomis sąlygomis;
14.4. lėšos, gautos už teikiamas mokamas paslaugas;
14.5. fizinių ir juridinių asmenų parama;
14.6. kitos teisėtai įgytos lėšos.
15. Iki 2022 m. (dešimtį metų po Kolonijos atidarymo) privalomas Kolonijos turto visų rizikų draudimas finansuojamas iš Akademijos biudžeto. Kolonijos draudimui skiriama lėšų suma nurodoma Akademijos biudžete atskira eilute.


V. KOLONIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

16. Kolonija turi teisę:
16.2. Kolonijos turto naudojimo taisyklėse (Nuostatų priedas Nr. 1) nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti, saugoti jai patikėtą turtą ir juo disponuoti;
16.3. teikti mokamas paslaugas, kurių sąrašas ir kainos tvirtinamos Akademijos Statute numatyta tvarka;
16.4. Rektoriaus leidimu, sudaryti sutartis ir kitus teisės aktus, priimti įsipareigojimus, susijusius su Kolonijos turto naudojimu;
16.5. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turėti emblemą ir kitą atributiką;
16.6. gauti paramą.
17. Kolonija privalo:
17.2. naudoti iš Akademijos biudžeto gaunamas lėšas tik Kolonijos nuostatuose numatytiems tikslams įgyvendinti ir tik pagal asignavimų valdytojo patvirtintas išlaidų sąmatas;
17.3. teikti Prorektoriui ir kitoms teisės aktuose numatytoms institucijoms savo veiklos ataskaitas;
17.4. saugoti ir tausoti Kolonijos turtą;
17.5. užtikrinti Kolonijos darbuotojams saugias darbo sąlygas;
17.6. garantuoti Kolonijos finansinių ir statistinių ataskaitų teisingumą.
18. Kolonija gali turėti kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas teises ir pareigas.

VI. DARBO SANTYKIAI IR KONTROLĖ

19. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaromos individualios materialinės atsakomybės sutartys su Kolonijos direktoriumi ir kitais materialiai atsakingais darbuotojais.
20. Kolonijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Akademijos vidaus audito tarnyba, Senatas ir kitos įgaliotos valstybės institucijos ar įstaigos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

VII. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

21. Kolonija gali baigti savo veiklą, būti pertvarkyta Senato sprendimu ne anksčiau kaip 2022 m. arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.